Strona wykorzystuje pliki cookies, Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej...

Articles

Polityka plikw Cookies

Co to jest plik Cookie?

"Cookies" (Ciasteczka) s? to pojedyncze, ma?e pliki tekstowe, wysy?ane przez odwiedzane strony internetowe i pobierane na komputerze u?ytkownika. Informacje zawarte w tych plikach pozwalaj? na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie przez stron?, ktra je utworzy?a. Tym samym strona internetowa nie mo?e mie? dost?pu do innych plikw znajduj?cych si? na komputerze u?ytkownika.

W jakim celu strona internetowa korzysta z plikw cookie?

Pliki "cookie" u?ywane na stronie internetowej umo?liwiaj? odpowiedni? personalizacj? wy?wietlanych na stronie informacji i zaprezentowanie tre?ci dostosowanej do potrzeb u?ytkownika, a tak?e mierzenie interakcji u?ytkownikw na stronach internetowych. Stosujemy Ciasteczka w celu dostosowywania i poprawiania sposobu dzia?ania witryny, a tak?e do mierzenia  skuteczno?ci przeprowadzanych akcji na witrynie. Ciasteczka pozwalaj? dodatkowo bada? upodobania u?ytkownikw i tym samym podnosi? jako?? naszych us?ug. Nie wykorzystujemy Ciasteczek, aby kontaktowa? si? z u?ytkownikiem za po?rednictwem poczty, maila czy telefonu.

Jakich plikw cookies u?ywamy?

Na stronach mog? by? u?ywane dwa rodzaje plikw cookie:

 • sesyjne pozostaj? na urz?dzeniu u?ytkownika, a? do opuszczenia strony internetowej lub wy??czenia oprogramowania (przegl?darki internetowej)
 • sta?e pozostaj? na urz?dzeniu u?ytkownika przez czas okre?lony w parametrach pliku albo do momentu ich r?cznego usuni?cia przez u?ytkownika.

Czy mog? zrezygnowa? z akceptowania cookies?

Czynno?ci zwi?zane z przechowywaniem i wysy?aniem ciasteczek s? obs?ugiwane przez przegl?darki internetowe i s? niewidoczne dla u?ytkownika. Wi?kszo?? u?ywanych przegl?darek domy?lnie akceptuje Ciasteczka. Jednak?e u?ytkownik, mo?e ustawi? tak przegl?dark?, by mc odrzuca? pro?by o przechowanie ciasteczek w ogle lub wybranych ciasteczek. Mo?na to zrobi? za pomoc? ustawie? w przegl?darce. Zanim zdecydujesz si? zmieni? domy?lne ustawienia pami?taj jednak, ?e wiele Ciasteczek pomaga podniesieniu wygody korzystania ze strony. Wy??czenie Ciasteczek mo?e mie? wp?yw na to jak b?dzie si? wy?wietla? nasza strona w Twojej przegl?darce.

Jak wy??czy? obs?ug? ciasteczek?

Dla przegl?darki Firefox:

 1. Na grze okna przegl?darki naci?nij przyciskFirefox, (w systemie Windows XP kliknij menuNarz?dzia) i wybierz Opcje.
 2. Nast?pnie wybierz panel Prywatno??.
 3. Z menu rozwijanego elementu Program Firefox: wybierz opcj?: b?dzie u?ywa? ustawie? historii u?ytkownika.
 4. Zaznacz Akceptuj ciasteczka, by w??czy?, odznacz, by wy??czy? obs?ug? ciasteczek.
 5. Wybierz okres przechowywania ciasteczek:
        a) Przechowuj: a? wygasn? ciasteczko zostanie usuni?te po osi?gni?ciu daty wyga?ni?cia, ktra jest okre?lana przez witryn? wysy?aj?c?
             ciasteczko.
        b) Przechowuj: do zamkni?cia programu Firefox ciasteczka przechowywane na komputerze b?d? usuwane przy zamkni?ciu Firefoksa.
        c) Przechowuj: pytaj za ka?dym razem za ka?dym razem, gdy witryna prbuje wys?a? ciasteczko, przegl?darka wy?wietli monit z pro?b?
            o podj?cie decyzji w sprawie przechowywania ciasteczka.
 6. Naci?nij przycisk OK, by zamkn?? okno opcji

 

Dla przegl?darki Google Chrome:

 1. Kliknij menu Chrome  na pasku narz?dzi przegl?darki.
 2. Wybierz Ustawienia.
 3. Kliknij Poka? ustawienia zaawansowane.
 4. W sekcji Prywatno?? kliknij przycisk Ustawienia tre?ci.
 5. W sekcji Pliki cookie mo?esz zmieni? nast?puj?ce ustawienia plikw cookie:
        a) Domy?lne blokowanie plikw cookie
             - Blokowanie wszystkich plikw cookie: wybierz Blokuj prby umieszczenia na komputerze danych z witryn. Pami?taj, ?e to ustawienie
               uniemo?liwia dzia?anie wi?kszo?ci stron, ktre wymagaj? zalogowania si?.
             - Blokowanie tylko plikw cookie innych firm: zaznacz pole wyboru Ignoruj wyj?tki i blokuj tworzenie plikw cookie innych firm.
                Zaznaczenie tego pola wyboru powoduje odrzucanie pochodz?cych z witryny plikw cookie innych firm, nawet je?li witryna zosta?a
                dodana do listy Wyj?tki i mo?e tworzy? pliki cookie na komputerze.
         b) Domy?lne zezwalanie na pliki cookie
              Je?li chcesz zezwala? zarwno na w?asne pliki cookie, jak i innych firm, zaznacz Zezwalaj na przechowywanie danych lokalnie.
              Aby akceptowa? tylko w?asne pliki cookie, zaznacz pole wyboru Blokuj bez wyj?tku wszystkie pliki cookie innych firm.

 

Dla przegl?darki Internet Explorer 9:

 1. W oknie przegl?darki kliknij przycisk Narz?dzia, a nast?pnie kliknij polecenie Opcje internetowe.
 2. Kliknij kart? Prywatno??, a nast?pnie w obszarze Ustawienia przesu? suwak do najwy?szego po?o?enia, aby zablokowa? wszystkie pliki cookie, lub do najni?szego po?o?enia, aby zezwoli? na wszystkie pliki cookie, a nast?pnie kliknij przycisk OK.